Gegevenscontrole

Hoe kan vastgesteld worden dat de geboekte kosten geen investeringsuitgaven zijn die als vaste activa behandeld moeten worden?

Hoe kan gecontroleerd worden of de verrichtingen in de module vaste activa volledig overeenstemmen met de boekhoudkundige verrichtingen?

Hoe kan gecontroleerd worden of de gebruikte BTW-codes overeenstemmen met de gekozen rekeningen zodat de boekhoudkundige ingaven correct verdeeld worden over de verschillende vakken van de BTW-aangifte ?

Hoe kan een efficiënte en regelmatige controle uitgevoerd worden op de inning van de schuldvorderingen?

Hoe kunnen de belangrijkste tabellen van de boekhouding voor één of meerdere boekjaren geëxporteerd worden?

 
Boekhoudkundige audit

Hoe een Auditnota toevoegen?

Welke verschillende types auditnota's zijn er?

 
Opening / Afsluiting

Hoe kan een nieuw boekjaar aangemaakt worden?

Bij het automatisch heropenen van een boekjaar lijkt het alsof er niets gebeurt. Het scherm flikkert even maar verder is er geen resultaat. Hoe kan de heropening toch uitgevoerd worden?

Waarom is het niet mogelijk om een nieuw boekjaar van meer dan 23 maanden of 7 kwartalen aan te maken?

Waarom verschijnt de boodschap Resultatenrekeningen reeds gesaldeerd in JJJJ bij het (her)openen van een boekjaar?

 
Betalingsaanmaningen

Is het mogelijk om de e-mail die aangemaakt wordt bij het versturen van een aanmaning aan te passen op het niveau van het onderwerp en de inhoud?

Hoe kunnen de betalingsaanmaningen naar een bepaalde persoon verzonden worden?

 

 

Naar het vorige niveau