Algemene context In uw applicaties Technische informatie

Voor meer informatie rond GDPR

Verplicht wachtwoord

Verplicht aanpassen wachtwoord

Beperking van verwerkingen

Verwijdering persoonlijke gegevens (derde)

Verwijdering persoonlijke gegevens (persoon)

Toegangsrechten/-beperkingen

Afdruk persoonlijke gegevens

Overzicht van de persoonlijke gegevens

Beveiliging van de Sage BOB 50c applicatie

Waarschuwing
De informatie met betrekking tot de General Data Protection Regulation (hierna "GDPR") verstrekt door Sage, heeft een algemeen en louter informatief karakter. Deze informatie bevat geen enkel professioneel of juridisch advies. Sage kan niet garanderen dat de medegedeelde informatie een exacte reproductie is van een regelgeving of officieel aanvaarde wettekst. Bij tegenstrijdigheid geldt de tekst van het officiële publicatieblad.
Hoewel wij alles in het werk gesteld hebben om ons ervan te verzekeren dat de verstrekte informatie exact en actueel is, wordt deze als zodaning verstrekt, zonder expliciete of impliciete garantie. Sage aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of omissies en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor geleden schade (met inbegrip van, onder andere, schade geleden door het verlies van klanten of voordelen) ontstaan door het gebruik van deze informatie of door het nemen van maatregelen of beslissingen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Onze producten bevatten een aantal functies om de gebruikers te faciliteren en te begeleiden bij het conformeren aan de GDPR. Wij vestigen er echter de aandacht van de gebruikers op dat enkel het feit onze producten te gebruiken, geen garantie biedt tot het volledig conformeren aan de GDPR.
Wij herinneren er aan dat de hier medegedeelte informatie de gebruiker van Sage-producten niet vrijstelt van het inwinnen van juridisch advies voor het verkrijgen van alle nuttige informatie rond de GDPR en hier ook rekening mee te houden.