Printervriendelijke versie

GEN – 002

Installatie

Eerste installatie in een netwerkomgeving

Hoe dient Sage BOB 50 geïnstalleerd te worden in een netwerkomgeving?

Voor een optimaal functionerende en eenvoudig onderhoudbare Sage BOB 50 installatie in een netwerkomgeving dienen enkele regels in acht genomen te worden. Deze regels worden hier uiteengezet in twee delen, de installatie op de server en de installatie op de client-machine.

 

Opgelet

Het is uiteraard belangrijk dat zowel de gebruiker als degene die de installatie uitvoert over de juiste gebruikersrechten beschikt. Het is zeer sterk aangeraden om over administratorrechten te beschikken bij het installeren van de software. Omwille van deze reden is het ook zeer sterk afgeraden om de installatie uit te voeren in de folder Program Files. Moderne besturingssystemen hebben een zeer uitgebreide beveiliging voor deze folder en deze kan het correct functioneren van Sage BOB 50 verhinderen.

Installatie op de server

Op de server dienen twee onderdelen geïnstalleerd te worden:

·     De Sybase Advantage Database Server.

·     Het pakket Sage BOB 50.

De Sybase Advantage Database Server

De Sybase Advantage Database Server (of ADS) zal de communicatie tussen de tabellen enerzijds en de Sage BOB 50 software anderzijds verzorgen. Het is dus essentieel dat de Sybase Advantage Database Server geïnstalleerd wordt op de server-machine.

 

Tip

Het is belangrijk om hier onderscheid te maken tussen de Sybase Advantage Database Server en de server-machine. Deze eerste is een softwarepakket dat gebruikt wordt voor de communicatie met de tabellen terwijl de server-machine de fysieke machine is waarop de software geïnstalleerd is. Niettegenstaande beide de naam Server hebben, zijn dit toch twee volledig verschillende begrippen.

De installatie van de Sybase Advantage Database Server verloopt als volgt:

1.   Op de Installatie-CD van Sage BOB 50 bevindt zich onder de folder SybaseSQL het programma SetupSybaseSQL.exe. Het uitvoeren van dit programma zal het volgende venster oproepen:

 

2.   De codes die in dit scherm ingegeven dienen te worden zijn meegeleverd met de Sage BOB 50-installatiecodes.

3.   Naargelang het gebruikte besturingssysteem moet gekozen worden voor 32-bit version of 64-bit version.

 

Tip

Wanneer er niet kan vastgesteld worden of het om een 32-bit of 64-bit besturingssysteem gaat, is het aangewezen om te kiezen voor de 32-bit version.

4.   De knop  zal vervolgens de installatie van de Sybase Advantage Database Server uitvoeren.

5.   Eens de installatie voltooid is, verschijnt er een melding om dit aan te geven.

Na het uitvoeren van de voorgaande stappen zal de Sybase Advantage Database Server geïnstalleerd zijn op de machine en zal deze service ook automatisch gestart worden.

Sage BOB 50

Voor het onderhoudsgemak zal er op de server-machine een versie van Sage BOB 50 geïnstalleerd worden. Bij het installeren van Sage BOB 50 zal gevraagd worden naar de locatie voor het opslaan van de gegevens (dossiers). Door hiervoor een locatie te kiezen op de server-machine zal voldaan worden aan de vereiste van het gemeenschappelijk zijn van de dossiers.

De installatie gebeurt in verschillende stappen:

1.   Er dient een folder aangemaakt te worden waarin Sage BOB 50 geïnstalleerd zal worden. Bijvoorbeeld C:\SERVERINSTALL. Deze folder moet beschikbaar zijn voor alle client-machines, het zal dus om een gedeelde folder moeten gaan.

2.   De volgende stap bestaat uit het aanmaken van een netwerkverbinding (mapping) naar deze gedeelde folder. Deze netwerkverbinding zal gebruikt worden voor de installatie van Sage BOB 50 op de server-machine.

 

3.   De installatie van Sage BOB 50 gebeurt nu op de klassieke manier, gebruik makende van de eerder aangemaakte netwerkverbinding.

 

Opgelet

Het is uiterst belangrijk dat bij de keuze van bestandslocaties gebruik gemaakt wordt van de eerder aangemaakte netwerkverbinding. Zo zal de gekozen locatie in het scherm Plaats van de gegevens aangeven waar de dossiers terechtkomen. Door gebruik te maken van de netwerkverbinding verzekert de installateur zich ervan dat het hier om de gedeelde folder gaat.

Bovendien is het verplicht dat de gegevens (dossiers), de folder COMMON, die automatisch aangemaakt wordt bij de installatie, en de Sybase Advantage Database Server zich op eenzelfde fysieke server-machine bevinden. Het gebruik van de netwerkverbinding zal ook hier ervoor zorgen dat aan deze vereiste voldaan wordt.

4.   Het voltooien van de Sage BOB 50-installatie is tevens ook de laatste verrichting die dient te gebeuren op de server-machine.

Tip

De Sage BOB 50-installatie op de server-machine kan net zo gebruikt worden als de installaties op de client-machines. Dit kan nuttig blijken wanneer bijvoorbeeld een externe technicus via een verbinding op afstand een aanpassing wenst te doen aan een of meerdere dossiers. Deze interventie kan dan rechtstreeks op de server-machine plaatsvinden zonder dat er op de client-machine aangemeld moet worden.

Installatie op de client

Het is niet noodzakelijk om de Sybase Advantage Database Server te installeren op de client, enkel het pakket Sage BOB 50 wordt lokaal geïnstalleerd. Dit gebeurt als volgt:

1.   Eerst dient een folder aangemaakt te worden die de lokale bestanden voor de Sage BOB 50-installatie zal bevatten, bijvoorbeeld C:\SAGEBOB50. Deze folder wordt enkel op de lokale machine gebruikt en hoeft dus niet gedeeld te worden.

2.   Het is ook noodzakelijk om een netwerkverbinding aan te maken voor de communicatie met de server. Deze dient identiek te zijn aan deze die reeds eerder werd aangemaakt op de server-machine.

 

3.   Voor de eigenlijke installatie dient de netwerkverbinding gebruikt te worden op de client-machine om zo toegang te krijgen tot de installatiefolder op de server-machine.

4.   Eens op de client-machine toegang verkregen is tot de installatiefolder op de server-machine, dient het bestand NetSetup.exe uitgevoerd te worden dat zich onder deze folder bevindt.

 

5.   In het venster dat verschijnt, dient de folder voor de lokale componenten van de Sage BOB 50 (zie stap 1) aangegeven te worden via de knop .

6.   De knop  zal overgaan tot de installatie van de lokale componenten voor de Sage BOB 50-installatie.

7.   Wanneer de installatie voltooid is, kan het programma NetSetup afgesloten worden en is de netwerkinstallatie van Sage BOB 50 klaar voor gebruik.

 

Opgelet

De netwerkverbindingen op zowel de server-machine als de client-machine mogen niet verwijderd worden na de installatie. Deze zijn van integraal belang voor de communicatie tussen de client en de server en Sage BOB 50 zal niet meer correct functioneren wanneer de netwerkverbindingen niet meer aanwezig zijn.

 

Tip

Voor de geavanceerde gebruiker is het mogelijk om te werken zonder netwerkverbindingen. Er kan gebruikt gemaakt worden van UNC-paden om de installatielocatie op zowel de server- als de client-machine aan te geven. Deze installatiemethode kan nuttig blijken in zeer specifieke gevallen maar het is aangeraden voor het merendeel van de gebruikers om de in dit document beschreven methode te gebruiken.