Printervriendelijke versie

Expert's corner - 22

Btw-brieven en -voorschotten

Deze Expert's corner helpt u als fiduciaire om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop Sage BOB 50 Expert u bijstaat bij het opstellen van de btw-brieven en het verwerken van de maandelijkse voorschotten voor de btw van uw klanten.

Van kwartaalaangifte met optionele voorschotten tot maandaangifte en het decembervoorschot voor beide, alle onderwerpen komen hier aan bod.

Voor de overzichtelijkheid werd de informatie in dit document opgesplitst in kwartaalaangifte en maandaangifte.

Kwartaalaangifte van de btw met optionele voorschotten

Vanaf 1 april 2017 moeten de btw-kwartaalaangevers geen kwartaalvoorschotten meer betalen. Enkel het decembervoorschot, verschuldigd op de handelingen van het vierde kwartaal, blijft verplicht.

Natuurlijk staat het u als fiduciaire vrij om, in overeenstemming met uw klanten, toch nog gebruik te maken van deze voorschotten.

Deze aanpassing van de wetgeving zal in eerste instantie een belangrijke invloed uitoefenen op de btw-brieven die u verstuurt naar uw klanten. Voor bepaalde klanten zal u een btw-brief met de vraag tot het storten van de maandelijkse voorschotten willen versturen, terwijl dit niet langer het geval zal zijn voor die klanten die gebruik wensen te maken van de nieuwe regeling en geen voorschotten meer betalen.

In tweede instantie is er het vak 91 op de aangifte, dat nu ook door kwartaalaangevers aangevuld dient te worden voor het vierde kwartaal.

Sage BOB 50 Expert helpt u om beide aspecten zo vlot mogelijk te integreren in uw vertrouwde werkwijze, zodat de aanpassing in de wetgeving slechts een beperkte, of zelfs geen, invloed heeft op uw dagelijkse taken als fiduciaire.

Voor meer gebruiksgemak werd deze informatie opgesplitst in twee delen:

•  Btw-brieven en de optionele voorschotten

•  Vak 91 voor kwartaalaangevers

Btw-brieven en de optionele voorschotten

Sage BOB 50 Expert geeft u de vrijheid om per klant (en dus per btw-brief) te beslissen of u vraagt om de voorschotten te betalen. Het is zelfs mogelijk om hiervoor een standaardgedrag in te stellen. De meest gebruikelijke werkwijze wordt hier in meer detail verklaard. Meer specifieke informatie rond het decembervoorschot en het instellen van een standaardgedrag komt verder in dit document aan bod.

1.  De btw-aangifte wordt op de normale manier aangemaakt.

2.  Het tabblad Betalingsinformatie wordt geopend.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | BTW-aangifte | Betalingsinformatie

 

3.  Het vak Vraag klant om de maandelijkse voorschotten te betalen wordt aangevinkt om de voorschotten op te nemen in de btw-brief, afgevinkt om deze niet op te nemen.

Na deze stappen kan de btw-brief op de klassieke manier opgesteld worden. In functie van de gemaakte keuze, zullen de voorschotten al dan niet vermeld worden op de brief.

Als gekozen werd om de voorschotten weer te geven, kunnen deze steeds manueel aangepast worden.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | BTW-aangifte | Betalingsinformatie

 

Tip

Bij het opstellen van de btw-brieven voor het eerste, tweede en vierde kwartaal, zal standaard 1/3 van het aan de staat verschuldigde bedrag voor dit kwartaal (vak 71) voorgesteld worden als maandelijkse voorschotten voor het volgende kwartaal. Het derde kwartaal wordt later in dit document (bij het decembervoorschot) besproken.

 

Het decembervoorschot

Hoewel de maandelijkse voorschotten niet langer verplicht zijn, vormt het decembervoorschot de uitzondering op deze regel. Dit voorschot is nog wel verplicht.

Sage BOB 50 Expert laat in dit geval toe om in de btw-brief voor het derde kwartaal te vragen om het decembervoorschot in één enkele keer te betalen vóór 20 december of om dit voorschot op te splitsen in twee delen, te betalen voor respectievelijk 20 november en 20 december.

De werkwijze hiervoor is identiek aan de eerder beschreven methode en berust op het aan- of afvinken van het vak Vraag klant om de maandelijkse voorschotten te betalen tijdens de btw-aangifte voor het derde kwartaal.

Ook hier kunnen de voorschotten steeds manueel aangepast worden.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | BTW-aangifte | Betalingsinformatie

 

Tip

Aangezien de wetgeving vereist dat het decembervoorschot voldaan wordt voor 20 december, kan Sage BOB 50 Expert voorstellen om een eenmalig voorschot te betalen dat overeenstemt met het verschuldigde bedrag voor het derde kwartaal (vak Vraag klant om de maandelijkse voorschotten te betalen afgevinkt) of kan het verschuldigde bedrag voor het derde kwartaal opgesplitst worden in twee delen, één voor november en één voor december (vak Vraag klant om de maandelijkse voorschotten te betalen aangevinkt).

 

Het standaardgedrag instellen

U weet nu hoe u via een eenvoudig aanvinkvak in de btw-aangifte kan kiezen om de maandelijkse voorschotten op te nemen in de btw-brief.

Sage BOB 50 Expert biedt echter nog een bijkomende mogelijkheid, u kan namelijk voor elke btw-aangifte die u opmaakt het vak Vraag klant om de maandelijkse voorschotten te betalen automatisch laten aan- of afvinken.

Dit gebeurt via het scherm Opties:

1.  Het knooppunt BTW-brieven onder Wett. doc. wordt geopend.

Algemene configuratie | | Wett. doc. | BTW-brieven

 

2.  Als het vak Vraag klant om de maandelijkse voorschotten te betalen aangevinkt wordt, zal dit vak ook bij elke nieuwe btw-aangifte aangevinkt worden.

3.  Het scherm mag afgesloten worden via de knop .

Na deze stappen zal, voor elke nieuw berekende btw-aangifte, de status van het vak Vraag klant om de maandelijkse voorschotten te betalen overgenomen worden uit de Opties. Bestaande, al opgemaakte btw-aangiftes worden niet beïnvloedt door deze optie.

Vak 91 voor kwartaalaangiftes

Rekening houdend met de wetgeving van april 2017, dienen nu ook kwartaalaangevers het vak 91 van de btw-aangifte voor het vierde kwartaal al dan niet in te vullen.

Hier bestaan twee mogelijkheden:

•  Het betaalde decembervoorschot stemt overeen met het verschuldigde btw-bedrag voor het derde kwartaal (vak 71) en het vak 91 dient niet ingevuld te worden.

•  Het betaalde decembervoorschot stemt niet overeen met het verschuldigde btw-bedrag voor het derde kwartaal (vak 71) en het effectief betaalde voorschot dient opgenomen te worden in het vak 91.

Beide gevallen worden door Sage BOB 50 Expert beheerd via de zone Bedrag van de voorsch. betaald voor het afgelopen trimester in het tabblad Betalingsinformatie van de btw-aangifte voor het vierde kwartaal.

Tip

Als de btw-brieven niet actief zijn, gaat het om de zone Voorsch. bet. vr. het trim. onder het tabblad Extra info voor de btw-aangifte voor het vierde kwartaal. Het gedrag blijft identiek.

 

Als de waarde in de zone Bedrag van de voorsch. betaald voor het afgelopen trimester exact overeenstemt met het verschuldigde bedrag voor het derde kwartaal, zal Sage BOB 50 Expert er automatisch voor zorgen dat het vak 91 voor het vierde kwartaal niet ingevuld wordt.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | BTW-aangifte

 

Tip

Als het vak De gegevens zijn volledig en brieven kunnen afgedrukt worden aangevinkt werd in het derde kwartaal, zal het Bedrag van de voorsch. betaald voor het afgelopen trimester automatisch ingevuld worden in het vierde kwartaal.

 

Als echter een bedrag, verschillend van het verschuldigde btw-bedrag voor het derde kwartaal, ingegeven wordt in de zone Bedrag van de voorsch. betaald voor het afgelopen trimester, zal het ingegeven bedrag automatisch hernomen worden in vak 91 voor het vierde kwartaal.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | BTW-aangifte

 

U ziet dat u met Sage BOB 50 Expert makkelijk en snel het vak 91 op de btw-aangifte van de juiste waarde kan voorzien.

Maandaangifte met decembervoorschot

Bij maandaangifte van de btw is er natuurlijk enkel sprake van één voorschot, het verplichte decembervoorschot. Het is dan ook logisch dat enkel de btw-brief aangemaakt bij de aangifte van november, uw klanten zal vragen om zich voor te bereiden op het decembervoorschot.

In functie van het betaalde decembervoorschot, dient ook het vak 91 op btw-aangifte voor december aangevuld te worden. Ook hier biedt Sage BOB 50 Expert u de nodige hulp.

Voor meer gebruiksgemak werd deze informatie opgesplitst in twee delen:

•  Btw-brieven met decembervoorschot

•  Vak 91 voor maandaangiftes

Btw-brieven met decembervoorschot

Sage BOB 50 Expert zal automatisch het voorschot opnemen in de btw-brief die opgemaakt wordt aan de hand van de aangifte voor november. Hiervoor zijn er geen specifieke handelingen vereist en Sage BOB 50 Expert zal automatisch voorstellen om het te betalen bedrag voor november (vak 71) als voorschot te betalen voor december.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | BTW-aangifte | Betalingsinformatie

 

Dit voorschot kan natuurlijk manueel aangepast worden via de zone Voorsch.

Nadat het voorschot gecontroleerd en/of aangepast werd, kan de btw-brief op de klassieke manier verder verwerkt worden.

Vak 91 voor maandaangiftes

Maandaangevers dienen bij de btw-aangifte van december het vak 91 al dan niet aan te vullen met het betaalde voorschot.

Hier bestaan twee mogelijkheden:

•  Het betaalde decembervoorschot stemt overeen met het verschuldigde btw-bedrag voor november (vak 71) en het vak 91 dient niet ingevuld te worden.

•  Het betaalde decembervoorschot stemt niet overeen met het verschuldigde btw-bedrag voor november (vak 71) en het effectief betaalde voorschot dient opgenomen te worden in het vak 91.

Beide gevallen worden door Sage BOB 50 Expert beheerd via de zone Bedrag van het voorsch. betaald voor de maand december in het tabblad Betalingsinformatie van de btw-aangifte voor december.

Tip

Als de btw-brieven niet actief zijn, gaat het om de zone Voorsch. bet. voor. dec. onder het tabblad Extra info voor de btw-aangifte voor het vierde kwartaal. Het gedrag blijft identiek.

 

Als de waarde in de zone Bedrag van het voorsch. betaald voor de maand december exact overeenstemt met het verschuldigde bedrag voor november, zal Sage BOB 50 Expert er automatisch voor zorgen dat het vak 91 voor de aangifte van december niet ingevuld wordt.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | BTW-aangifte

 

Als echter een bedrag, verschillend van het verschuldigde btw-bedrag voor november, ingegeven wordt in de zone Bedrag van het voorsch. betaald voor de maand december, zal het ingegeven bedrag automatisch hernomen worden in vak 91 voor december.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | BTW-aangifte

 

U ziet dat u met Sage BOB 50 Expert makkelijk en snel het vak 91 op de btw-aangifte van de juiste waarde kan voorzien.